บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)


ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ปี 2562


ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล *
อายุ ปี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่  
ถนน  
ตำบล/แขวง  
จังหวัด  
อำเภอ/เขต  
โทรศัพท์บ้าน  
มือถือ *
อีเมล *
ช่องทางที่สะดวกในการติดต่อกลับ
โทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล

โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประเภท

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล อื่นๆ
 
  คลิกเพื่อเปลี่ยน
 
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 
ต้องการรับข่าวสารของบริษัทฯ
   

หมายเหตุ

1.กำหนดการรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
2. ผู้สนใจได้สิทธิ์ท่านละ 1 ที่นั่ง