Major Shareholders

Free Float As of 16/03/2018
Free Float As of 16/03/2018 4,453
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) 45.47


Overview As of 16/03/2018 Rights Type : XM
Total Shareholders 5,279
% Shares in Scripless Holding 99.25
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1. นายพนม ควรสถาพร 119,719,052 6.6
2. น.ส.พิมญาดา ควรสถาพร 119,319,051 6.58
3. น.ส.ปณิตา ควรสถาพร 119,169,052 6.57
4. นางณัชปภา ควรสถาพร 119,169,051 6.57
5. นายณฐภัทร ควรสถาพร 119,169,051 6.57
6. น.ส.พิมชญา ควรสถาพร 119,169,050 6.57
7. นายอธิภัทร ควรสถาพร 119,169,050 6.57
8. น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร 119,169,050 6.57
9. นายกิติชัย เดชไพบูลย์ยศ 39,961,715 2.2
10. นายชาคริต สุวรรณโชติ 36,110,100 1.99
11. นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ 35,883,656 1.98
12. นางขันทอง อุดมมหันติสุข 25,410,000 1.4
13. นายวิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ 22,893,044 1.26
14. นายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย 22,000,000 1.21
15. น.ส.ปาณิสรา ปราญชลีสกุล 16,995,534 0.94
16. นายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย 15,384,565 0.85
17. นางพนิดา ควรสถาพร 14,181,658 0.78
18. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 13,200,000 0.73
19. นายอัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา 12,988,900 0.72
20. นายวิชัย เดชไพบูลย์ยศ 12,270,977 0.68
21. นายบดินทร์ เจนใจ 10,700,000 0.59
22. นายอภิชาติ เจนสถิตวงศ์ 10,352,318 0.57
23. นางสุพัตรา สิรินานากุล 9,269,333 0.51