นักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

1
นายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ
2
นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล ผู้อำนายการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ
3
นายอัครเดช พันทะสาร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
4
นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
5
นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6
นายอนันต์ เพชโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

คุณพนม ควรสถาพร
กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ /ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 67 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.60%

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 13.14 %

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มี.ค. 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

พี่ชายของนายพนัส ควรสถาพร
บิดาของนางสาวปณิตา ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ               
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยย
ประวัติการทำงาน  
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
 • กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์

คุณปณิตา ควรสถาพร
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

อายุ 33 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.57%

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 ก.พ. 2550 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
 • ปริญญาตรี บัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ               
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน 
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • 2560 – ปัจจุบัน Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา