นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการดำเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด("AGET")
เป็นผู้ให้บริการขนส่งถ่านหิน และบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยให้บริการด้านการขนส่งทางบก ปัจจุบัน AGET มีรถให้บริการเป็นของตนเองและพันธมิตรรวมกว่า 1,000คัน

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด("AGEM")
ประกอบกิจการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า โดยมีการให้บริการ กองเก็บสินค้า คัดแยกสินค้า รวมทั้งบริการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือ ตั้งอยู่ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โรงงานคัดแยกถ่านหิน จำนวน 3 อาคาร และท่าเรือจำนวน 3 ท่า

บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด("AGEP")
ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน

บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด (“AGEG”)
ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการในต่างประเทศ