นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำารงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีมอบฉันทะ ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2565
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 (แบบ ข.)