นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมผู้หุ้นสามัญ ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2563
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 (แบบ ข.)
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วิธีการใช้รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562